Learn Thai EP 140 : How to say Anyway | By the way in daily conversation #thailand #thai #learnthai

Learn Thai EP 140 : How to say Anyway | By the way in daily conversation #thailand #thai #learnthai

Anyway
อย่างไรก็ตาม ฉันกลับไปทำงานต่อดีกว่า
yàang rai gôr dtaam · chăn glàp bpai tam ngaan dtòr dee gwàa
Anyway, I’d better get back to work.
อย่างไรก็ตาม ฉันก็ต้องไปตอนนี้อยู่แล้ว
yàang rai gôr dtaam · chăn gôr dtông bpai dton-née yòo láew
Anyway, I must be going now.
อย่างไรก็ตาม ฉันจะคว้าโอกาสนี้
yàang rai gôr dtaam · chăn jà kwáa oh-gàat née
Anyway, I’ll take a chance.

ยังไงก็แล้วแต่ ลืมเรื่องนั้นไปสักครู่เถอะ
yang ngai gôr láew dtàe · leum rêuuang nán bpai sàk krôo tùh
Anyway, let’s forget about that for the moment.
ยังไงก็แล้วแต่ คุณจะไม่มีวันรู้
yang ngai gôr láew dtàe · kun jà mâi mee wan róo
Anyway, you’ll never know.
ยังไงก็แล้วแต่ ฉันได้รับประสบการณ์มากขึ้น
yang ngai gôr láew dtàe · chăn dâai ráp bprà-sòp gaan mâak kêun
Anyway, I’m getting more experience.

เอาล่ะ แล้วตกลงกลางวันนี้จะกินอะไรดี
Anyway, what’s for lunch today?
เอาล่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่ดีไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม
ao lâ · gôr bpen rêuuang raao têe dee mâi wâa jà jing rĕu mâi gôr dtaam
Anyway, it’s a good story, whether or not it’s true.
เอาล่ะ คุณไม่ต้องกังวล
ao lâ · kun mâi dtông gang-won
Anyway, you don’t have to worry.

By the way
ว่าแต่ จอห์น เป็นยังไงบ้าง
wâa dtàe · jon · bpen yang ngai bâang
By the way, how is John?
ว่าแต่ ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ
wâa dtàe · dton-née gèe mohng láew ká
By the way, what time is it?
ว่าแต่ เขาใส่แว่นของฉันด้วย
wâa dtàe · kăo sài wâen kŏng chăn dûuay
By the way, he wears my glasses.

เออ…คุณเคยเห็นกุญแจของฉันที่ไหนไหม
er · kun koiie hĕn gun-jae kŏng chăn têe năi măi
By the way, have you seen my keys anywhere?
เออ…ฉันเจอหนังสือเล่มนั้นที่คุณกำลังหาแล้ว
er · chăn jer năng-sĕu lêm nán têe kun gam-lang hăa láew
By the way, I found that book you were looking for.
เออ…การสัมมนาของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
er · gaan săm-má-naa kŏng kun bpen yàang rai bâang
By the way, how did your seminar go?

ราตรีสวัสดิ์ครับ เดี๋ยวนะ ผมรักคุณนะ
raa-dtree sà-wàt kráp · dĭieow ná · pŏm rák kun ná
Good night. By the way, I love you.
เดี๋ยวนะ มันจะถึงกรุงเทพกี่โมงคะ
dĭieow ná · man jà tĕung grung têp gèe mohng ká
By the way, how long will it take to reach Bangkok?
เดี๋ยวนะ มันเป็นงานประเภทไหนครับ
dĭieow ná · man bpen ngaan bprà-pêt năi kráp,
By the way, what kind of job is it?

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thailand #learnthai #HowtosayAnywayandBythewayinThaidailyconversation #thai #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #anyway #bytheway #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #improve #sentence #phrase #vocabulary #language #languagelearning #words #speak #thailandtravel #studywithme #please #dailyconversation #livinginthailand

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *