Learn Thai EP 141: Make 30 Thai words with “ผู้”[person] as prefix #thailand #thai #learnthai #learn

Learn Thai EP 141: Make 30 Thai words with “ผู้”[person] as prefix #thailand #thai #learnthai #learn

ผู้หญิง
pôo yĭng
woman;lady;female
เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
ter bpen pôo yĭng têe sŭuay mâak
She is a very beautiful woman.

ผู้ชาย
pôo chaai
man;male
ผู้ชายที่ดีนั้นหายาก
pôo chaai têe dee nán hăa yâak
A good man is hard to find.

ผู้นำ
pôo nam
leader;chief;captain
พรรคต้องการเธอเป็นผู้นำ
pák dtông gaan ter bpen pôo nam
The party wants her as leader.

ผู้ป่วย
pôo bpùuay
patient;sufferer;sick person
ผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
pôo bpùuay féun dtuua yàang rûuat reo
The patient made a rapid recovery.

ผู้ใหญ่
pôo yài
adult;senior;elder
พฤติกรรมของเขาไม่เป็นผู้ใหญ่
préut-dtì-gam kŏng kăo mâi bpen pôo yài
His behaviour is not adult.

ผู้ใช้
pôo chái
user
โปรดใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ
bpròht sài chêu pôo chái kŏng kun
Please enter your user name.

ผู้บริโภค
pôo bor-rí-pôhk
consumer;customer;buyer
ผู้บริโภคบางคนชอบปริมาณมากกว่าคุณภาพ
pôo bor-rí-pôhk baang kon chôp bpà-rí-maan mâak gwàa kun-ná-pâap
Some consumers prefer quantity to quality.

ผู้บริหาร
pôo bor-rí-hăan
executive;administrator;director
เธอทำงานเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ter tam ngaan bpen pôo bor-rí-hăan rohng riian
She works as a school administrator.

ผู้เขียน
pôo kĭian
writer;author
ผู้เขียนคนนั้นมีชื่อเสียง
pôo kĭian kon nán mee chêu sĭiang
That writer is well-known.

ผู้ผลิต
pôo pà-lìt
producer;manufacturer;maker
ลิเบียเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
lí-biia bpen pôo pà-lìt náam man raai yài
Libya is a major oil producer.
ผู้เล่น
pôo lên
player
เขาเป็นผู้เล่นฟุตบอลที่ดี
kăo bpen pôo lên fút bon têe dee
He is a good football player.

ผู้อ่าน
pôo àan
reader
พี่ชายของฉันเป็นผู้อ่านที่ดี
pêe chaai kŏng chăn bpen pôo àan têe dee
My brother is a great reader.

ผู้ว่า
pôo wâa
governor;leader;ruler
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศภาวะฉุกเฉิน
pôo wâa râat-chá-gaan jang-wàt bprà-gàat paa-wá chùk-chĕrn
The governor declared a state of emergency.

ผู้เรียน
pôo riian
student;learner;pupil
ผู้เรียนไม่ฟังผู้สอน
pôo riian mâi fang pôo sŏn
The pupil didn’t listen to his teacher.

ผู้สอน
pôo sŏn
teacher;lecturer;instructor
ผู้สอนจะทดสอบภาษาฝรั่งเศสของเรา
pôo sŏn jà tót sòp paa-săa fà-ràng-sèt kŏng rao
The teacher will test us on our French.

ผู้ช่วย
pôo chûuay
assistant
เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
ter bpen pôo chûuay sàat-sà-dtraa-jaan
She is assistant to a professor.

ผู้ชม
pôo chom
viewer;audience
ผู้ชมหัวเราะเสียงดังกับเรื่องตลก
pôo chom hŭua rór sĭiang dang gàp rêuuang dtà-lòk
The audience laughed loudly at the joke.

ผู้สมัคร
pôo sà-màk
applicant;candidate
ผู้สมัครผ่านการทดสอบทั้งหมด
pôo sà-màk pàan gaan tót sòp táng mòt
The candidate has passed all the tests.

ผู้ร้าย
pôo ráai
criminal;offender;culprit
ผู้ร้ายถูกจับในไม่ช้า
pôo ráai tòok jàp nai mâi cháa
The criminal was captured soon.

ผู้คิดค้น
pôo kít kón
originator;creator;inventor
โทมัส เอดิสัน เป็นผู้คิดค้นผู้ยิ่งใหญ่
toh-mát ay-dì-săn · bpen pôo kít kón pôo yîng yài
Thomas Edison was a great inventor.

ผู้ประกอบการ
pôo bprà-gòp gaan
entrepreneur;businessman;trader
เขาเป็นผู้ประกอบการที่ฉลาด
kăo bpen pôo bprà-gòp gaan têe chà-làat
He is a smart businessman.

ผู้พูด
pôo pôot
speaker;spokesman;orator
เธอเป็นผู้พูดในที่สาธารณะที่ดี
ter bpen pôo pôot nai têe săa-taa-rá-ná têe dee
She’s a good public speaker.

ผู้ฟัง
pôo fang
listener;audience
ฉันเป็นผู้ฟังรายการของเธอเป็นประจำ
chăn bpen pôo fang raai gaan kŏng ter bpen bprà-jam
I’m a regular listener to her show.

ผู้พิการ
pôo pí-gaan
disabled person
ฉันชอบช่วยเหลือผู้พิการจริงๆ
chăn chôp chûuay lĕuua pôo pí-gaan jing jing
I really enjoy helping disabled people.

ผู้สูงอายุ
pôo sŏong aa-yú
elderly person ; older person
ผู้สูงอายุกำลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้
pôo sŏong aa-yú gam-lang pák pòn yòo dtâi dtôn mái
An elderly person was resting under a tree.

ผู้แพ้
pôo páe
loser ; a defeated person
ผู้แพ้ไม่สามารถเข้าร่วมเกมได้
pôo páe mâi săa-mâat kâo rûuam gem dâai
The loser can’t join the game.

ผู้ชนะ
pôo chá-ná
winner ; victor ; champion
ผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 500 บาท
pôo chá-ná jà dâai ráp raang-wan moon-lá-kâa · hâa-rói · bàat
The winner will receive a prize of 500 baht.

ผู้สนับสนุน
pôo sà-nàp-sà-nŭn
supporter ; helper ; sponsor
เขามีผู้สนับสนุนที่ร่ำรวยอยู่เบื้องหลังเขา
kăo mee pôo sà-nàp-sà-nŭn têe râm ruuay yòo bêuuang lăng-kăo
He has a wealthy supporter behind him.

#thailand #learnthai #Make30Thaiwordswithผู้personasprefix #thai #englishspeaking #thailand2021 #jobs #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #conversation #learnthaihappily #human #people #person #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #nativespeaker #speaker #bangkok #suffix #sentence #language #languagelearning #thaiphrases #grammarmistakes #thaigrammar #pattayathailand #thaiguys #อาชีพ #job #occupation #woman #man

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *