Learn Thai EP 144 : How to Make a Suggestion in Thai easily #thailand #thai #learnthai #conversation

Learn Thai EP 144 : How to Make a Suggestion in Thai easily #thailand #thai #learnthai #conversation

ควร
kuuan
should;ought to
เราควรตั้งกติกา
rao kuuan dtâng gà-dtì-gaa
We should set some rules.
คุณควรทำงานหนักขึ้น
kun kuuan tam ngaan nàk kêun
You ought to work harder.
คุณควรระมัดระวังในการขับรถ
kun kuuan rá-mát-rá-wang nai gaan kàp rót
You should be careful when you drive a car.

ควรจะ
kuuan jà
should;ought to
มาร์คควรจะจริงใจมากกว่านี้
mâak kuuan jà jing jai mâak gwàa née
Mark should be more honest.
เขาควรจะลาออกนะ ฉันคิดว่า
kăo kuuan jà laa òk ná · chăn kít wâa
He ought to resign, I think.
ฉันควรจะใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้น
chăn kuuan jà chái way-laa gàp pêuuan mâak kêun
I should spend more time with my friends.

น่าจะ
nâa jà
should;ought to
คุณน่าจะเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณ
kun nâa jà chêuua fang pôr mâe kŏng kun
You should obey your parents.
คุณน่าจะเขียนประโยคนี้ใหม่
kun nâa jà kĭian bprà-yòhk née mài
You ought to rewrite this sentence.
พวกเขาน่าจะขอโทษ
pûuak kăo nâa jà kŏr tôht
They ought to apologize.

ทำไม …[subject]…ไม่ ..[verb]..
tam-mai …[subject]…mâi ..[verb]..
Why don’t/doesn’t
ทำไมพวกเราไม่ไปภูเก็ต
tam-mai pûuak rao mâi bpai poo-gèt
Why don’t we go to Phuket?
ทำไมเธอไม่กินข้าวเย็นด้วยกันล่ะ
tam-mai ter mâi gin kâao yen dûuay gan lâ
Why desn’t she has dinner together?

…ดีไหม [มั๊ย : spoken language]
…dee măi [mái : spoken language]
How about …?
ดื่มชาสักแก้วดีไหม
dèum chaa sàk gâew dee măi
How about having a cup of tea?
ดื่มชาสักแก้วดีมั๊ย
dèum chaa sàk gâew dee mái
How about having a cup of tea?

…กันไหม [มั๊ย : spoken language]
…gan măi [mái : spoken language]
How about …?
ไปเดินเล่นกันไหม
bpai dern lên gan măi
How about going for a walk?
ไปโรงหนังกันมั๊ย
bpai rohng năng gan mái
How about going to the cimena?

ฉัน / ผมแนะนำว่า …
chăn / pŏm náe nam wâa …
suggest/recommend
ฉันแนะนำว่าเราควรออกไปกินข้าว
chăn náe nam wâa rao kuuan òk bpai gin kâao
I suggest we go out to eat.
ผมแนะนำว่าคุณควรนั่งแท็กซี่
pŏm náe nam wâa kun kuuan nâng táek-sêe
I suggest you take a taxi.

ฉัน / ผมแนะนำให้ …
chăn / pŏm náe nam hâi …
suggest/recommend
ฉันแนะนำให้ลองร้านอาหารไทยนั้น
chăn náe nam hâi long ráan aa-hăan tai nán
I recommend trying that Thai restaurant.
ผมแนะนำให้ไปยุโรปในฤดูร้อน
pŏm náe nam hâi bpai yú-ròhp nai réu-doo rón
I suggest going to Europe in the summer.

… กันเถอะ
… gan tùh
Let’s …
กินซูชิกันเถอะ
gin soo-chí gan tùh
Let’s eat sushi.
เรียนภาษาไทยกันเถอะ
riian paa-săa tai gan tùh
Let’s study Thai.
ทำความสะอาดห้องของเรากันเถอะ
tam kwaam sà-àat hông kŏng rao gan tùh
Let’s clean our room.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thailand #learnthai #HowtoMakeaSuggestioninThaieasily #thai #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทยป่าว #เปล่า #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #should #sentence #phrase #vocabulary #language #languagelearning #words #speak #thailandtravel #studywithme #please #dailyconversation #livinginthailand #suggestion #oughtto #suggest

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *