Learn Thai EP 151 : 60 sentences to say No | Not in conversation #thailand #thai #learnthai #no #not

Learn Thai EP 151 : 60 sentences to say No | Not in conversation #thailand #thai #learnthai #no #not

ไม่
mâi
not
ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
mâi mee à-rai bpen bpai mâi dâai
Nothing is impossible.

ไม่
mâi
no
ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าพื้นที่ร้านค้า
mâi à-nú-yâat hâi lôok káa kâo péun têe ráan káa
No Customers Allowed In Shop Area.

ไม่
mâi
don’t, doesn’t
ฉันไม่กินอาหารเผ็ด
chăn mâi gin aa-hăan pèt
I don’t eat spicy food.

ไม่ได้
mâi dâai
didn’t
วันนี้ฉันไม่ได้ว่ายน้ำ
wan née chăn mâi dâai wâai náam
I didn’t swim today.

ไม่ได้
mâi dâai
can’t;cannot
ทำไมเขามาไม่ได้
tam-mai kăo maa mâi dâai
Why can’the come?

ไม่เป็น
mâi bpen
can’t;cannot
(in the sense of knowing how to do something or having the skill and ability to do something)
เธอขับรถไม่เป็นเพราะเธอเด็กเกินไปที่จะหัดขับรถ
ter kàp rót mâi bpen prór ter dèk gern bpai têe jà hàt kàp rót
She can’t drive because she is too young to learn how to drive.

ไม่มี
mâi mee
[to] don’t have
ตอนนี้ฉันไม่มีงานทำ
dton-née chăn mâi mee ngaan tam
I don’t have a job now.

ไม่มี
mâi mee
there isn’t
ไม่มีลมพอที่จะเล่นว่าว
mâi mee lom por têe jà lên wâao
There isn’t enough wind to fly a kite.

ไม่ใช่
mâi châi
[to] be not;no
เธอไม่ใช่หมอ
ter mâi châi mŏr
She isn’t a doctor.

ไม่รู้
mâi róo
[to] not know
ฉันไม่รู้วิธีเล่นไวโอลิน
chăn mâi róo wí-tee lên wai-oh-lin
I don’t know how to play the violin.

ไม่ต้อง
mâi dtông
[to] do not have to
วันนี้เราไม่ต้องออกเดินทางแต่เช้า
wan née rao mâi dtông òk dern taang dtàe cháo
We don’t have to leave early today.

ไม่จำเป็นต้อง
mâi jam bpen dtông
no need to
ไม่จำเป็นต้องหยาบคาย
mâi jam bpen dtông yàap kaai
There’s no need to be rude!

ไม่จำเป็นต้อง
mâi jam bpen dtông
[to] be not necessary to
ไม่จำเป็นต้องสวมเนคไท
mâi jam bpen dtông sŭuam nêk-tai
It’s not necessary to wear a tie.

ไม่เคย
mâi koiie
never
เขาไม่เคยโกหก
kăo mâi koiie goh-hòk
He never lies.

ไม่สามารถ
mâi săa-mâat
[to] not be able;be unable
แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้
pâet mâi săa-mâat chûuay chee-wít ter dâai
Cats are not able to perceive colour.

ไม่ว่า
mâi wâa
[to] not mind;not object
ถ้าคุณไม่ว่า เชิญมาทานอาหารเที่ยงกับเรา
tâa kun mâi wâa · chern maa taan aa-hăan tîiang gàp rao
If you do not mind, please come and have lunch with us.

ไม่ว่า
mâi wâa
regardless of;no matter(what/who/where)
ยินดีต้อนรับทุกคนอไม่ว่าอายุเท่าไหร่หรือเพศอะไร
yin dee dtôn ráp túk kon อ mâi wâa aa-yú tâo rài rĕu pêt à-rai
Everyone is welcome, regardless of age or sex.

ไม่ดี
mâi dee
badly;terribly
ฉันได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากเขา
chăn dâai ráp gaan bpà-dtì-bàt têe mâi dee jàak kăo
I was badly treated by him.

ไม่ดี
mâi dee
[to be] bad;not good
มันไม่ดีสำหรับคุณที่จะอยู่คนเดียว
man mâi dee săm-ràp kun têe jà yòo kon diieow
It is not good for you to live alone.

ไม่เห็น
mâi hĕn
[to] not see
เธอไม่เห็นเขา
ter mâi hĕn kăo
She did not see him.

ไม่ยอม
mâi yom
[to] refuse;deny;be not willing to
เราไม่ยอมที่จะพูดคุยกับผู้ก่อการร้าย
rao mâi yom têe jà pôot kui gàp pôo gòr gaan ráai
We refuse to talk to terrorists.

ไม่เหมาะ
mâi mòr
[to] inappropriate
ชุดปาร์ตี้ไม่เหมาะสำหรับการเดินป่า
chút bpaa-dtêe mâi mòr săm-ràp gaan dern bpàa
A party dress is inappropriate for a hike.

ไม่ทัน
mâi tan
[to] be unable to;cannot;could not(do something on time)
ฉันเสร็จไม่ทันเวลา
chăn sèt mâi tan way-laa
I can’t finish on time.

ไม่กี่
mâi gèe
not many
มีนักแสดงไม่กี่คนที่แสดงโลดโผนด้วยตัวเอง
mee nák sà-daeng mâi gèe kon têe sà-daeng lôht pŏhn dûuay dtuua eng
Not many actors do their own stunts.

ไม่พอ
mâi por
[to be] insufficient; not enough
เงินเดือนเขาไม่พอกับความต้องการของเขา
ngern deuuan kăo mâi por gàp kwaam dtông gaan kŏng kăo
His salary is insufficient to meet his needs.

ไม่มาก
mâi mâak
little;not much;not many
มีคนไม่มากในบาร์
mee kon mâi mâak nai baa
There were not many people in the bar.

ไม่ควร
mâi kuuan
shouldn’t
คุณไม่ควรประมาทความสามารถของเขา
kun mâi kuuan bprà-màat kwaam săa-mâat kŏng kăo
You shouldn’t underestimate his abilities.

ไม่ไหว
mâi wăi
unable;cannot, [to] can’t bear;can’t stand
ฉันทำลายมันหมดไม่ไหว
chăn tam laai man mòt mâi wăi
I can’t destroy them all.

หรือไม่
rĕu mâi
or not
ฉันไม่สนว่าฝนจะตกหรือไม่
chăn mâi sŏn wâa fŏn jà dtòk rĕu mâi
I do not care whether it rains or not.

โดยไม่
doi mâi
without
เธอรู้สึกเหมือนไม่ได้แต่งตัวโดยไม่มีหมวก
ter róo sèuk mĕuuan mâi dâai dtàeng dtuua doi mâi mee mùuak
She felt undressed without her hat.

#60sentencestosayNo|Notinconversation #thailand #thai #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #close #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #sentence #vocabulary #language #languagelearning #thailandtravel #dailyconversation #livinginthailand #questions #negative #not #no #nativespeaker #shut #thailanguage #learnthai #sentences #ไม่

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *