Learn Thai EP 152 : Make Thai sentences with อย่าง [as prefix | suffix] #thailand #thai #learnthai

Learn Thai EP 152 : Make Thai sentences with อย่าง [as prefix | suffix] #thailand #thai #learnthai

อย่าง
yàang
way;sort;variety

อย่างไร
yàang rai
how
หาฉันเจอได้อย่างไร
hăa chăn jer dâai yàang rai
How did you find me?
คุณได้มาอย่างไร
kun dâai maa yàang rai
How did you get this?

อย่างนี้
yàang née
like this;in this way
ปกติฉันก็เป็นอย่างนี้
bpòk-gà-dtì chăn gôr bpen yàang née
I am normally like this.
ฉันพบว่าการทำงานอย่างนี้ง่ายกว่า
chăn póp wâa gaan tam ngaan yàang née ngâai gwàa
I find it easier to work in this way.

อย่างนั้น
yàang nán
like that, that
ฉันว่ายน้ำอย่างนั้นไม่ได้
chăn wâai náam yàang nán mâi dâai
I can’t swim like that.
ทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะ
tam-mai tĕung pôot yàang nán lâ
Why would you say that?

อย่างเดียว
yàang diieow
only;sole;one only
ผมดูอย่างเดียวครับ
pŏm doo yàang diieow kráp
I only watch it.
ยกเว้นอย่างเดียว
yók wén yàang diieow
Except for one thing.

อย่างหนึ่ง
yàang nèung
for one thing
คุณผิดอยู่อย่างหนึ่ง
kun pìt yòo yàang nèung
You’ve got one thing wrong.
สัญญากับฉันอย่างหนึ่ง
săn-yaa gàp chăn yàang nèung
Promise me one thing.

อย่างเช่น
yàang chên
such as;for example;for instance;so
โรงพยาบาลต้องรักษาภาวะฉุกเฉิน อย่างเช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์
rohng pá-yaa-baan dtông rák-săa paa-wá chùk-chĕrn · yàang chên · ù-bàt-dtì-hèt taang rót yon
The hospital has to treat emergencies such as car accidents.
ฉันเล่นดนตรีได้น้อย อย่างเช่น ขลุ่ย กีตาร์ และเปียโน
chăn lên don-dtree dâai nói · yàang chên · klùi · gee-dtâa láe bpiia noh
I can play quite a few musical instruments, for example, the flute, the guitar, and the piano.

อย่างน้อย
yàang nói
at least
คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอันนะแหละ
kun dtông mee yàang nói nèung an ná làe
You must have at least one.
อย่างน้อยเขาก็น่าจะโกนหนวดซะบ้าง
yàang nói kăo gôr nâa jà gohn nùuat sá bâang
He should at least shave.

—————
ตัวอย่าง
dtuua yàang
example;instance;sample
ฉันได้รับตัวอย่างฟรี
chăn dâai ráp dtuua yàang free
I got the sample for free.
ตัวอย่างคำถามสามข้อแสดงอยู่ด้านล่าง
dtuua yàang kam tăam săam kôr sà-daeng yòo dâan lâang
Three sample questions are shown below.

ทุกอย่าง
túk yàang
everything;all kinds;every thing
ผมต้องการทุกอย่าง
pŏm dtông gaan túk yàang
I want everything.
ได้ยินมาทุกอย่างแหละ
dâai yin maa túk yàang làe
I hear all kinds of things.

บางอย่าง
baang yàang
something
ฉันคิดว่าคุณทำบางอย่างพัง
chăn kít wâa kun tam baang yàang pang
I think you broke something.
บางอย่างมันไม่ถูกต้อง
baang yàang man mâi tòok dtông
Something isn’t quite right.

หลายอย่าง
lăai yàang
varied;numerous;many,so much
ฉันเรียนหลายอย่างค่ะ
chăn riian lăai yàang kâ
I learned many things.
เรายังมีหลายอย่างต้องทำ
rao yang mee lăai yàang dtông tam
We have so much to do.

อีกอย่าง
èek yàang
another thing;one more thing
เขามีของอีกอย่าง
kăo mee kŏng èek yàang
One more thing he’s got.
ขออีกอย่างได้ไหม
kŏr èek yàang dâai măi
Can I ask you another favor?

แบบอย่าง
bàep yàang
role model
ฉันจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่น
chăn jà bpen bàep yàang hâi kon èun
I will be a role model for others.
แบบอย่างในชีวิตของฉันคือพ่อ
bàep yàang nai chee-wít kŏng chăn keu pôr
My role model in life is my father.

———————————–

อย่าง is used to translate Adverbs that added Ly in Thai.
อย่างน่ารัก

lovely
คุณยิ้มอย่างน่ารักเสมอ
kun yím yàang nâa rák sà-mĕr
You always smile lovely.

อย่างมีความสุข
yàang mee kwaam sùk
happily;contentedly;satisfyingly
ฉันเรียนภาษาไทยกับครูสตางค์อย่างมีความสุข
chăn riian paa-săa tai gàp kroo sà-dtaang yàang mee kwaam sùk
I learn Thai with Kru Satang happily.

อย่างระมัดระวัง
yàang rá-mát-rá-wang
carefully;cautiously
เธอเล็งปืนอย่างระมัดระวัง
ter leng bpeun yàang rá mát rá-wang
She aimed the gun carefully.

อย่างรวดเร็ว
yàang rûuat reo
quickly
ฉันกินอย่างรวดเร็วเพราะฉันหิว
chăn gin yàang rûuat reo prór chăn hĭw
I ate quickly because I was hungry.

อย่างง่ายดาย
yàang ngâai daai
easily
เขาตอบคำถามนี้ได้อย่างง่ายดาย
kăo dtòp kam tăam née dâai yàang ngâai daai
He can answer this question easily.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thailand#learnthai#MakeThaisentenceswithอย่างasprefixsuffix#thai#englishspeaking#thailandtravel#thailand2021#thailandnews#thailanguage#speakthai#ภาษาไทย#learnthaihappily#grammarmistakes#thaigrammar#learning#studythaiconversation#studythaiword#studythai#request#howto#pronouns#pronoun#learnenglish#speak#dailyconversation#pronunciation#speaking#learnthailanguage#learn#pasathai#thaiphrases#thaialphabet#prefix#suffix#livinginthailand

E-mail : moneyesy4644@gmail.com
Instagram : learnthaihappily
Facebook : Learn Thai Happily
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published.