Learn Thai EP 218 : 5 easy ways to say ‘GET’ in Thai #thailand #thai #learnthai #thailanguage #get

Learn Thai EP 218 : 5 easy ways to say ‘GET’ in Thai #thailand #thai #learnthai #thailanguage #get

รับ/ได้รับ
ráp / dâai ráp
get [to receive]
เด็กทุกคนจะได้รับของขวัญเล็กๆ น้อยๆ
dèk túk kon jà dâai ráp kŏng kwăn lék lék nói nói
All the children will get a small gift.
วันนี้คุณได้รับจดหมายหรือยัง
wan née kun dâai ráp jòt măai rĕu yang
Did you get any letters today?
การให้ย่อมดีกว่าการรับ
gaan hâi yôm dee gwàa gaan ráp
It is better to give than to get.

ซื้อ
séu
get [to buy]
ฉันต้องการซื้ออันนี้
chăn dtông gaan séu an née
I’d like to get this one.
ฉันสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไหน
chăn săa-mâat séu dtŭua dâai têe năi
Where can I get a ticket?
ฉันซื้อผักที่ตลาด
chăn séu pàk têe dtà-làat
I get vegetables at the market.

ถึง/มาถึง
tĕung / maa tĕung
get [to arrive]
เธอจะมาถึงนิวยอร์กตอนเที่ยง
ter jà maa tĕung niw-yôk dton-tîiang
She’ll get in New York at noon.
เขาถึงทันเวลาไหม
kăo tĕung tan way-laa măi
Did he get in time?
ฉันจะรอจนกว่าพวกเขาจะมาถึงที่นี่
chăn jà ror jon gwàa pûuak kăo jà maa tĕung têe nêe
I’ll wait until they get here.

เข้าใจ
kâo jai
get somebody/something [to understand]
ฉันไม่เข้าใจคุณ
chăn mâi kâo jai kun
I don’t get you.
เธอไม่เข้าใจเรื่องตลกนี้
ter mâi kâo jai rêuuang dtà-lòk née
She didn’t get the joke.
ฉันเข้าใจข้อความนี้ คุณไม่ต้องการให้ฉันมา
chăn kâo jai kôr kwaam née kun mâi dtông gaan hâi chăn maa
I get the message—you don’t want me to come.

ขึ้น
kêun
get [to take a bus, taxi, plane, etc.]
เราจะไปสายแล้ว ไปขึ้นแท็กซี่กันเถอะ
rao jà bpai săai láew bpai kêun táek-sêe gan tùh
We’re going to be late—let’s get a taxi.
ฉันมักจะขึ้นรถบัสไปทำงาน
chăn mák jà kêun rót bàt bpai tam ngaan
I usually get the bus to work.
เราจะขึ้นรถไฟใต้ดินไปสนามบินหรือไม่
rao jà kêun rót fai dtâi din bpai sà-năam bin rĕu mâi
Shall we get a subway to the airport?

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thai #thailand #5easywaystosayGETinThai #pronunciation #improvepronunciation #thaialphabet #learnthaihappily #conversation #thaiconversation #studythaiconversation #dailythaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #get #receive #buy #understand #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thailandnews #thaiword #thailife #take #ได้รับ #รับ #ซื้อ #เข้าใจ #ขึ้น #ถึง #มาถึง #arrive #reach #5easywaystosayGETinThai #synonym #synonyms

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *