Learn Thai EP 225 : 6 ways to say เถอะ like Thai people #thai #thailand #learnthai #thailanguage

Learn Thai EP 225 : 6 ways to say เถอะ like Thai people #thai #thailand #learnthai #thailanguage

เถอะ
tùh
It’s a particle adding a sense of mild urging or emphasis to the sentence, sometimes equivalent to “let’s…” in English.
รักฉันเถอะ
rák chăn tùh
Love me, please.
โปรดกลับมาเถอะ
bpròht glàp maa tùh
Please return it.
หยุดพล่ามแล้วก็เข้าเรื่องสักทีเถอะ
yùt plâam láew gôr kâo rêuuang sàk tee tùh
Stop babbling and get to the point!

กันเถอะ
gan tùh
let’s
ไม่มีอะไรมากหรอก ไปกันเถอะ
mâi mee à-rai mâak ròk · bpai gan tùh
This is nothing. Let’s go.
ไปกันเถอะ ลุกขึ้น ลุกขึ้น
bpai gan tùh · lúk kêun · lúk kêun
Let’s go. Up . Up .
มาเรียนภาษาไทยกับครูสตางค์กันเถอะ
maa riian paa-săa tai gàp kroo sà-dtaang gan tùh
Let’s learn Thai with Kru Satang.

เอาเถอะ
ao tùh
okay; all right
เอาเถอะ ไม่จำเป็นต้องอวด
ao tùh · mâi jam bpen dtông ùuat
All right, there’sno needs to show off.
เอาเถอะ ฉันจะเอาคืนทั้งหมด มันไม่ใช่ความผิดของคุณ
ao tùh · chăn jà ao keun táng mòt · man mâi châi kwaam pìt kŏng kun
All right, I take it all back. It wasn’t your fault.
เอาเถอะ ฉันจะทำส่วนที่เหลือ
ao tùh · chăn jà tam sùuan têe lĕuua
Okay. I’ll do the rest.

ช่างเถอะ
châang tùh
forget it;that’s all right;don’t worry
ช่างเถอะเดฟ มันไม่ได้อันตราย
châang tùh dèf · man mâi dâai an-dtà-raai
Forget it, Dave, no harm done.
ช่างเถอะ ไปพักผ่อนในห้องรับรอง
châang tùh · bpai pák pòn nai hông ráp rong
That’s all right. Take a rest in the waiting room.
ช่างเถอะ เราทุกคนผิดพลาดกันได้
châang tùh · rao túk kon pìt plâat gan dâai
Don’t worry, we all make mistakes.

ดูเถอะ
doo tùh
look!
ดูเถอะ ผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้น
doo tùh · pôo chaai têe yeun yòo dtrong nán
Look at that man standing there.
ดูเถอะ ของเล่นของจอห์น
doo tùh · kŏng lên kŏng jon
Look at John’s toy.
ดูเถอะ เสื้อของคุณ มันขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
doo tùh · sêuua kŏng kun · man kàat bpen chín lék chín nói
Look at your shirt – it’s torn to shreds!

ช่างมันเถอะ
châang man tùh
Let it be!; So be it!
หากพวกเขาเข้าใจผิด ก็ช่างมันเถอะ
hàak pûuak kăo kâo jai pìt · gôr châang man tùh
If they were misunderstood, so be it.
ช่างมันเถอะ อย่าตื่นตระหนกก่อนที่สิ่งร้ายๆจะมาถึง
châang man tùh · yàa dtèun dtrà-nòk gòn têe sìng ráai ráai jà maa tĕung
Let it be! Do not panic before misfortune comes.
ช่างมันเถอะ พวกเขาจะดีขึ้น เร็วๆนี้
châang man tùh · pûuak kăo jà dee kêun reo reo née
Let it be! they will be better soon.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thai #thailand #6waystosayเถอะlikeThaipeople #pronunciation #improvepronunciation #learnthathappily #conversation #thaiconversation #studythaiconversation #dailythaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #เถอะ #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thailandnews #thaiword #thailife #lets #allright #okay #forgetit #thatsallright #dontworry #look #Letitbe #Sobeit #particle #ช่างมันเถอะ #ดูเถอะ #ช่างเถอะ #เอาเถอะ #lovethai #กันเถอะ

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *