Learn Thai EP 226 : 5 Most Gorgeous Buddha Statues in Thailand #thai #thailand #learnthai #culture

Learn Thai EP226 : 5 Most Gorgeous Buddha Statues in Thailand #thai #thailand #learnthai #culture
5 พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
hâa prá pút-tá-rôop têe ngót ngaam têe sùt nai bprà-têt tai
The 5 Most Gorgeous Buddha Statues in Thailand

พระแก้วมรกต
prá gâew mor-rá-gòt
Phra Kaeow Morakot
พระแก้วมรกตทำมาจากหยกเขียว/ ห่อด้วยผ้าสีทอง/และพระมหากษัตริย์ไทยเป็นพระองค์เดียว/ที่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสพระพุทธรูปเพื่อเปลี่ยนผ้า
prá gâew mor-rá-gòt tam maa jàak yòk kĭieow/ · hòr dûuay pâa sĕe tong /láe prá má-hăa gà-sàt tai bpen prá ong diieow /têe dâai ráp à-nú-yâat hâi săm-pàt prá pút-tá-rôop pêuua bplìian pâa
Phra Kaeow Morakot is made from green jade. It is wrapped in golden cloth, and the Thai King is the only person permitted to touch the statue to change the cloth.
พระแก้วมรกตตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้วในกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงองค์นี้
prá gâew mor-rá-gòt dtâng yòo paai nai wát prá gâew nai grung têp /nák tông tîieow jam-nuuan mâak /maa chom prá pút-tá-rôop têe mee chêu sĭiang ong née
Phra Kaeow Morakot is housed within Bangkok’s Wat Phra Kaeow. Many tourists come to see the famous statue.

พระพุทธชินราช
prá pút tá chin ná râat
Phra Buddha Chinnarat
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปทองคำสไตล์สุโขทัย/ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เป็นวัดที่เก่าแก่ของพิษณุโลก
prá pút tá chin ná râat bpen prá pút-tá-rôop tong kam sà-dtai sù-kŏh-tai /nai wát prá sĕe rát dtà ná má hăa tâat /bpen wát têe gào gàe kŏng pít-sà-nú-lôhk
Phra Buddha Chinnarat is a golden Sukhothai-style Buddha statue in Phitsanulok’s historic temple of Wat Phra Si Rattana Mahathat.
คนไทยหลายคนมองว่าพระพุทธรูปองค์นี้/เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย
kon tai lăai kon mong wâa prá pút-tá-rôop ong née /bpen prá pút-tá-rôop têe sŭuay ngaam têe sùt /nai bprà-têt tai
Many Thai people see the statue as the most beautiful Buddha statue /in the whole of Thailand.

พระพุทธมหานวมินทร์
prá pút tá má-hăa ná-wá mín
Phra Buddha Maha Nawamin
พระพุทธมหานวมินทร์เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย/และเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก
prá pút tá má-hăa ná-wá mín bpen prá pút-tá-rôop têe yài têe sùt nai bprà-têt tai /láe bpen prá pút-tá-rôop têe yài têe sùt nai lôhk
Phra Buddha Maha Nawamin is the largest Buddha statue in Thailand and among the biggest Buddha statues in the world.
พระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่นี้ /สามารถพบได้ที่วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
พระพุทธมหานวมินทร์ /สูง 92 เมตร กว้าง 63 เมตร
prá pút-tá-rôop tong kam kà-nàat yài née · /săa-mâat póp dâai têe wát mûuang jang-wàt àang tong
prá pút tá má-hăa ná-wá mín /sŏong · gâo-sìp-sŏng · mét · gwâang · hòk-sìp-săam · mét
The gigantic golden statue can be found at Wat Muang in Ang Thong province.
Phra Buddha Maha Nawamin is 92 meters tall and 63 meters wide.

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
Phra Phutta Ming Mongkol Akenakiri
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรีเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ต/ นั่งอยู่ระดับสูงบนเนินเขานาคเกิด /พระพุทธรูปสีขาวดูเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดด
prá pút tá mîng mong-kon èk naa-kee ree bpen nèung nai sà-tăan têe tông tîieow săm-kan kŏng poo-gèt · /nâng yòo rá-dàp sŏong bon nern kăo nâak gèrt ·/prá pút-tá-rôop sĕe kăao doo bplèng bprà-gaai tâam-glaang săeng dàet
Phra Phutta Ming Mongkol Akenakiri is one of Phuket’s major attractions. Sitting high in the Nakkerd Hills, the pale statue seems to radiate in the sunshine.
พระพุทธรูปองค์นี้/สร้างจากคอนกรีตและประดับด้วยหยกหินอ่อนของพม่า /เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง 45 เมตร
prá pút-tá-rôop ong née /sâang jàak kon-grèet láe bprà-dàp dûuay yòk hĭn òn kŏng pá-mâa · /bpen prá pút-tá-rôop kà-nàat yài sŏong · sèe-sìp-hâa · mét
The statue is made from concrete and adorned with Burmese jade marble. It’s a large statue, standing at 45 meters tall.

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
prá pút-tá-jâo hâa prá ong
Five-Buddha statue
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจี /ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
prá pút-tá-jâo hâa prá ong dtâng yòo bon nern kăo kĭieow kà-jee · /ná · wát prá tâat păa sôn gâew · jang-wàt pét-chá-boon
Five-Buddha statue stands against the green hilly background at Wat Phra That Pha Sorn Kaew in Phetchabun province.
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ มีความสูงไล่ลงมา /องค์ที่ใหญ่ที่สุดมีการตกแต่งที่เศียรสีทอง /ในขณะที่องค์อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นสีขาวบริสุทธิ์
prá pút-tá-jâo hâa prá ong · mee kwaam sŏong lâi long maa · /ong têe yài têe sùt mee gaan dtòk dtàeng têe sĭian sĕe tong · /nai kà-nà têe ong èun èun · sùuan yài bpen sĕe kăao bor-rí-sùt
The five Buddha images decrease in height. The biggest has a golden head decoration, while the others are mostly pure white.

#thai #Thailand #5MostGorgeousBuddhaStatuesinThailand #improvepronunciation #learnthathappily #conversation #thaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #BuddhaStatues #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thailandnews #thaiword #thailife #BuddhaStatue #Buddha #Buddhist #Buddhaimage #Buddhaimages #วัดพระแก้ว #TempleoftheEmeraldBuddha #culture #cultures #thaiculture #thailand #WatPhraKaew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *