Learn Thai EP 250 Increase 20 Thai words with ปาก as prefix and suffix #learnthai #thailand #thai

Learn Thai EP 250 : Increase 20 Thai words with ปาก as prefix and suffix #learnthai #thailand #thai

ปากกล้า bpàak glâa [to] be frank
เขาปากกล้ากับฉันในทุกเรื่อง
kăo bpàak glâa gàp chăn nai túk rêuuang
He is frank with me about everything.

ปากกัดตีนถีบ bpàak gàt dteen tèep [to] struggle
คนที่แข็งแกร่งจะต้องปากกัดตีนถีบกับพายุแห่งโชคชะตา
kon têe kăeng gràeng jà dtông bpàak gàt dteen tèep gàp paa-yú hàeng chôhk chá-dtaa
A strong man will have to struggle with the storms of fate.

ปากหนัก [to] be silent; quiet
เธอเป็นผู้หญิงปากหนักและไม่บอกอะไรกับเราเลย
ter bpen pôo yĭng bpàak nàk láe mâi bòk à-rai gàp rao loiie
She is a quiet woman and doesn’t tell us anything.

ปากสว่าง bpàak sà-wàang blabbermouth
ฉันเป็นคนปากสว่างจนไม่สามารถปิดข่าวจากเพื่อนๆ ได้
chăn bpen kon bpàak sà-wàang jon mâi săa-mâat bpìt kàao jàak pêuuan pêuuan · dâai
I’m a blabbermouth that I couldn’t keep the news from friends

ปากแข็ง bpàak kăeng [to] be stubborn
เขาเป็นผู้ชายปากแข็ง
kăo bpen pôo chaai bpàak kăeng
He’s a stubborn man.

ปากเสียง bpàak sĭiang quarrel; argument
เธอมีปากเสียงกับครู
ter mee bpàak sĭiang gàp kroo
She got into an argument with the teacher.

ปากกา bpàak gaa pen
ฉันขอใช้ปากกาของคุณได้ไหม
chăn kŏr chái bpàak gaa kŏng kun dâai măi
May I use your pen?

ปากทาง bpàak taang entrance
เจอกันที่ปากทางล็อบบี้
jer gan têe bpàak taang lóp-bêe
I’ll meet you in the entrance lobby.

ปากคำ bpàak kam testimony
ปากคำของเขามีประโยชน์มากที่สุด
bpàak kam kŏng kăo mee bprà-yòht mâak têe sùt
His testimony was the most useful.

ปากท้อง bpàak tóng life
เราทำงานหนักเพื่อปากท้องที่ดีขึ้น
rao tam ngaan nàk pêuua bpàak tóng têe dee kêun
We work hard for better life.
——————

รับปาก ráp bpàak [to] promise
เรารับปากว่าจะจัดส่งภายใน 48 ชั่วโมง
rao ráp bpàak wâa jà jàt sòng paai nai · sèe-sìp-bpàet · chûua mohng
We promise to deliver within 48 hours.

ถูกปาก tòok bpàak [to] be tasty
ซุปนี้ถูกปากมาก
súp née tòok bpàak mâak
This soup is very tasty.

แหกปาก hàek bpàak [to] shout
ไม่ต้องแหกปาก! ฉันสามารถได้ยินเสียงคุณ!
mâi dtông hàek bpàak · chăn săa-mâat dâai yin sĭiang kun
There’s no need to shout! I can hear you!

เปิดปาก bpèrt bpàak [to] speak out
เขากล้าเปิดปากต่อต้านรัฐบาล
kăo glâa bpèrt bpàak dtòr dtâan rát-tà-baan
He dared speak out against the government.

ปิดปาก bpìt bpàak don’t speak anything
คุณปิดปากเกี่ยวกับความลับของคุณ
kun bpìt bpàak gìieow gàp kwaam láp kŏng kun
You don’t speak anything about your secret.

ติดปาก dtìt bpàak [to be] popular;hit
มีเพลงไทยติดปากมากมายในโทรศัพท์ของฉัน
mee pleng tai dtìt bpàak mâak maai nai toh-rá-sàp kŏng chăn
There are many popular Thai songs on my phone.

เอ่ยปาก òiie bpàak [to] begin to speak
พวกเขาเริ่มเอ่ยปากบนเวที
pûuak kăo rêrm òiie bpàak bon way-tee
They begin to speak on stage.

เต็มปาก dtem bpàak [to] be mouthful
เบ็ตตี้ดื่มเบียร์เต็มปาก
bèt-dtêe dèum biia dtem bpàak
Betty drank a mouthful of beer.

เมื่อยปาก mêuuay bpàak [to] be tired of speaking
ฉันเมื่อยปากที่จะพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา
chăn mêuuay bpàak têe jà pôot gìieow gàp préut-dtì-gam kŏng kăo
I’m tired of speaking about his behavior.

ผ้าเช็ดปาก pâa chét bpàak table napkin
เธอทำความสะอาดปากด้วยผ้าเช็ดปากของเธอ
ter tam kwaam sà-àat bpàak dûuay pâa chét bpàak kŏng ter
She cleans her mouth with her table napkin.

#learnthai #Thailand #Increase20Thaiwordswithปากasprefixandsuffix #improvepronunciation #learnthaihappily #conversation #thai #thaiconversation #dailythaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #prefix #mouth #ปาก #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thainews #thaiword #suffix #befrank #struggle #quiet #blabbermouth #stubborn #learnthai #thailanguage #argument #pen #entrance #testimony #life #promise #tasty #shout #speakout #donotspeakanything #popular #mouthful

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *