Learn Thai EP 251 : 6 Ways to say “But” like Thai native speakers #learnthai #thailand #thai #but

Learn Thai EP 251 : 6 Ways to say “But” like Thai native speakers #learnthai #thailand #thai #but

แต่
dtàe
but
กินเพื่ออยู่ แต่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน
gin pêuua yòo · dtàe mâi dâai yòo pêuua gin
Eat to live, but not live to eat.
ฉันอยากไปงานเลี้ยง แต่ฉันเหนื่อยมาก
chăn yàak bpai ngaan líiang · dtàe chăn nèuuay mâak
I want to go to the party, but I am so tired.
ฉันชอบเธอ แต่ฉันไม่ชอบเพื่อนของเธอ
chăn chôp ter · dtàe chăn mâi chôp pêuuan kŏng ter
I like her, but I don’t like her friend.

แต่ว่า
dtàe wâa
but
ฉันหิว แต่ว่าฉันไม่มีอะไรจะกิน
chăn hĭw · dtàe wâa chăn mâi mee à-rai jà gin
I’m hungry, but I have nothing to eat.
ฉันต้องกลับบ้าน แต่ว่าเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิก
chăn dtông glàp bâan · dtàe wâa tîieow bin táng mòt tòok yók lêrk
I need to go home, but all of the flights are canceled.
ฉันอยากซื้อรถแต่ว่าฉันไม่มีเงิน
chăn yàak séu rót dtàe wâa chăn mâi mee ngern
I want to buy a car, but I don’t have any money.

แต่ทว่า
dtàe tá-wâa
but
ฉันซาบซึ้งกับข้อเสนอนี้ แต่ทว่าฉันไม่สามารถยอมรับได้
chăn sâap-séung gàp kôr sà-nĕr née · dtàe tá-wâa chăn mâi săa-mâat yom ráp dâi
I appreciate the offer, but I can’t accept.
เธอค้นหาหลายชั่วโมงแต่ทว่าไม่พบ
ter kón hăa lăai chûua mohng dtàe tá-wâa mâi póp
She searched for hours, but couldn’t find it.
ฉันอาศัยอยู่ใกล้บ้านเธอ แต่ทว่าไม่ค่อยพบเธอ
chăn aa-săi yòo glâi bâan ter · dtàe tá-wâa mâi kôi póp ter
I live near her house, but I seldom see her.

แต่ [S] ก็
dtàe [S] gôr
but
ฉันอยากโทรหาเธอ แต่ฉันก็ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของเธอ
chăn yàak toh hăa ter · dtàe chăn gôr mâi mee măai lêk toh-rá-sàp kŏng ter
I want to call her, but I don’t have her phone number.
ฉันต้องการทำโครงงานนี้ให้เสร็จ แต่ฉันก็ไม่มีเวลาเพียงพอ
chăn dtông gaan tam krohng ngaan née hâi sèt · dtàe chăn gôr mâi mee way-laa piiang por
I need to finish this project, but I don’t have enough time.
ฉันอ่านหนังสือสอบ แต่ฉันก็คิดว่าฉันทำได้ไม่ดี
chăn àan năng-sĕu sòp · dtàe chăn gôr kít wâa chăn tam dâai mâi dee
I studied for the test, but I don’t think I did well.

แต่ก็ [V] / [ADJ]
dtàe gôr
but
ทอมพยายามจะยืนแต่ก็ทำไม่ได้
tom pá-yaa-yaam jà yeun dtàe gôr tam mâi dâai
Tom tried to stand, but couldn’t.
เสื้อผ้าของทิมเก่าแต่ก็สะอาด
sêuua pâa kŏng tim gào dtàe gôr sà-àat
Tim’s clothes were old, but clean.
แก้วสอบผ่านหนึ่งวิชาแต่ก็สอบตกวิชาอื่น
gâew sòp pàan nèung wí-chaa dtàe gôr sòp dtòk wí-chaa èun
Kaew passed one test, but failed the other.

ยกเว้น/นอกจาก/เว้นแต่
yók wén/ nôk jàak/ wén dtàe
but
ทุกคนยิ้ม ยกเว้นทอม
túk kon yím · yók wén tom
Everyone smiled but Tom.
ไม่มีใครรู้นอกจากฉัน
mâi mee krai róo nôk jàak chăn
Nobody knows it but me.
ทุกคนกำลังรวยขึ้นเว้นแต่ฉัน
túk kon gam-lang ruuay kêun wén dtàe chăn
Everybody’s getting rich but me.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#learnthai #Thailand #6WaystosayButlikeThainativespeakers #improvepronunciation #learnthaihappily #conversation #thai #thaiconversation #dailythaiconversation #howtolearnthai #howtolearnthailanguage #thaiwords #But #แต่ #แต่ว่า #ภาษาไทย #สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ #thainews #thaiword #แต่ก็ #แต่ทว่า #makeThaisentence #thailand #ยกเว้น #นอกจาก #learnthai #thailanguage #เว้นแต่ #contrast #buildsentence #sentencestructure #thaisentencestructure #however #despite

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com
Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *