Learn Thai EP147 : How to say “ล่ะ” for asking in daily Thai conversation #thailand #thai #learnthai

Learn Thai EP147 : How to say “ล่ะ” for asking in daily Thai conversation #thailand #thai #learnthai

อะไรล่ะ
à-rai lâ
What
ชื่อไทยของคุณคืออะไรล่ะ
chêu tai kŏng kun keu à-rai lâ
What is your Thai name?
ชื่อไทยของผมคือประยุทธ์
chêu tai kŏng pŏm keu prá yút
My Thai name is Prayuth.
คุณกินอาหารเช้าอะไรล่ะ
kun gin aa-hăan cháo à-rai lâ
What did you have breakfast?
ฉันกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียว
chăn gin mŏo bpîng gàp kâao nĭieow
I had grilled pork with sticky rice.

อะไรดีล่ะ à-rai dee lâ What should S + V …..?
ฉันควรกินอะไรดีล่ะในประเทศไทย
chăn kuuan gin à-rai dee lâ nai bprà-têt tai
What should I eat in Thailand?
คุณควรกินผัดไทย
kun kuuan gin pàt tai You should eat pad Thai.
ฉันควรดูหนังไทยอะไรดีล่ะ
chăn kuuan doo năng tai à-rai dee lâ What should
I watch Thai movie?
คุณควรดูเฟรนด์โซน
kun kuuan doo fren sohn
You should watch Friend Zone.

ยังไงล่ะ
yang ngai lâ
How
คุณเรียนภาษาไทยยังไงล่ะ
kun riian paa-săa tai yang ngai lâ
How do you learn Thai?
ผมดูครูสตางค์ในยูทูปทุกวัน
pŏm doo kroo sà-dtaang nai yoo tôop túk wan
I watch teacher Satang on Youtube every day.
คุณไปภูเก็ตมาได้ยังไงล่ะ
kun bpai poo-gèt maa dâai yang ngai lâ
How did you go to Phuket?
ฉันไปภูเก็ตโดยรถยนต์
chăn bpai poo-gèt doi rót yon
I went to Phuket by car.

ที่ไหนล่ะ
têe năi lâ
where
คุณมาจากที่ไหนล่ะ
kun maa jàak têe năi lâ
Where are you from?
ฉันมาจากประเทศไทย
chăn maa jàak bprà-têt tai
I’m from Thailand.
เธออาศัยอยู่ที่ไหนล่ะ
ter aa-săi yòo têe năi lâ
Where does she live?
เธออาศัยอยู่ที่สุโขทัย
ter aa-săi yòo têe sù-kŏh-tai
She lives in Sukhothai.

ที่ไหนดีล่ะ
têe năi dee lâ
Where should S + V …..?
ฉันควรกินผัดไทยที่ไหนดีล่ะ
chăn kuuan gin pàt tai têe năi dee lâ
Where should I eat Padthai?
คุณควรกินในร้านอาหารไทย
kun kuuan gin nai ráan aa-hăan tai
You should eat it in a Thai restaurant.
ฉันจะซื้อหมวกใหม่ได้ที่ไหนดีล่ะ
chăn jà séu mùuak mài dâai têe năi dee lâ
Where should I buy a new hat?
คุณควรซื้อที่ตลาดเจเจ
kun kuuan séu têe dtà-làat jay jay
You should buy it at the JJ market.

ทำไมล่ะ
tam-mai lâ
Why
คุณเรียนภาษาไทยทำไมล่ะ
kun riian paa-săa tai tam-mai lâ
Why do you learn Thai?
ฉันอยากทำงานในประเทศไทย
chăn yàak tam ngaan nai bprà-têt tai
I want to work in Thailand.
เมื่อคืนคุณนอนดึกทำไมล่ะ
mêuua keun kun non dèuk tam-mai lâ
Why did you sleep late last night?
ฉันเรียนภาษาไทยเมื่อคืนนี้
chăn riian paa-săa tai mêuua keun née
I studied Thai last night.

เมื่อไหร่ล่ะ
mêuua rài lâ
When
คุณจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ล่ะ
kun jà maa meuuang tai mêuua rài lâ
When do you come to Thailand?
ฉันจะมาประเทศไทยในปี2022
chăn jà maa bprà-têt tai nai bpee · sŏng-pan-yêe-sìp-sŏng
I will come to Thailand in 2022.
พรุ่งนี้พวกเขาจะตื่นเมื่อไหร่ล่ะ
prûng-née pûuak kăo jà dtèun mêuua rài lâ
When do they wake up tomorrow?
พวกเขาจะตื่นนอนประมาณ 10 โมงเช้า
pûuak kăo jà dtèun non bprà-maan · sìp · mohng cháo
They will wake up by 10 am.

ใครล่ะ
krai lâ
Who
ใครหล่ะ นั่งอยู่ที่นั่น
krai là · nâng yòo têe nân
Who is sitting there?
เขาเป็นเพื่อนคนไทยของฉัน
kăo bpen pêuuan kon tai kŏng chăn
He is my Thai friend.
ใครล่ะ อยู่เมืองไทยเกิน 5 ปีมาแล้ว
krai lâ yòo meuuang tai gern hâa bpee-maa láew
Who has lived in Thailand for over 5 years?
ปีเตอร์ เขาเป็นเจ้านายของฉัน
bpee-dtêr · kăo bpen jâo naai kŏng chăn
Peter, he is my boss.

ใครล่ะ
krai lâ
Whom
คุณพูดภาษาไทยกับใครล่ะ
Kun pôot paa-săa tai gàp krai lâ
Whom do you speak Thai with?
ครูภาษาไทยของฉันสตางค์
kroo paa-săa tai kŏng chăn sà-dtaang
My Thai teacher Satang.
คุณซื้อพจนานุกรมภาษาไทยให้ใครล่ะ
kun séu pót-jà-naa-nú-grom paa-săa tai hâi krai lâ
Whom do you buy a Thai dictionary for?
จูเลีย เพื่อนชาวออสเตรเลียของฉัน
joo liia · pêuuan chaao òt-dtray-liia kŏng chăn
My Australian friend Julia.

ของใครล่ะ
kŏng krai lâ
Whose
รถของใครล่ะ อยู่ที่นั่น
rót kŏng krai lâ · yòo têe nân
Whose car is there?
มันเป็นรถของเธอ
man bpen rót kŏng ter
It is hers.
ปากกาของใครล่ะ อยู่บนโต๊ะ?
bpàak gaa kŏng krai lâ · yòo bon dtó
Whose pen is on the table?
มันเป็นปากกาของฉัน
man bpen bpàak gaa kŏng chăn
It’s mine.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#thailand #learnthai #Howtosayล่ะforaskingindailyconversation #thai #ล่ะ #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทยป่าว #เปล่า #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #improve #sentence #phrase #vocabulary #language #languagelearning #words #speak #thailandtravel #studywithme #please #dailyconversation #livinginthailand #questions #question #wh

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *