Learn Thai EP149 : How to say เปิด [Open] like Thai native speakers #thailand #thai #learnthai #open

Learn Thai EP149 : How to say เปิด [Open] like Thai native speakers #thailand #thai #learnthai #open

เปิด
bpèrt
[to] open
พิพิธภัณฑ์เปิดสำหรับประชาชนทั่วไป
pí-pít-tá-pan bpèrt săm-ràp bprà-chaa chon tûua bpai
The museum is open to the public
หมุนลูกบิดประตูเพื่อเปิดประตู
mŭn lôok bìt bprà-dtoo pêuua bpèrt bprà-dtoo
Turn the doorknob to open the door.
ร้านค้านี้เปิด 24 ชั่วโมง
ráan káa née bpèrt · yêe-sìp-sèe · chûua mohng
The shop is open 24 hours.

ลืม
leum
[to] open
คุณลืมตาได้แล้ว นี่คือของขวัญของคุณ
kun leum dtaa dâai láew · nêe keu kŏng kwăn kŏng kun
You can open your eyes now – here’s your present.
บินโดยไม่มีปีก ก็เหมือนนอนฝันทั้งที่ลืมตา
bin doi mâi mee bpèek · gôr mĕuuan non făn táng têe leum dtaa
Fly without wings; dream with open eyes.

เปิด
bpèrt
[to] turn on
ฉันต้องการเปิดโทรทัศน์
chăn dtông gaan bpèrt toh-rá-tát
I want to turn on the television.
คุณช่วยเปิดแอร์ได้ไหม
kun chûuay bpèrt ae dâai măi
Could you turn on the air?
ฉันเปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำก็ไหลเข้าเครื่องล้างจาน
chăn bpèrt gók náam láew náam gôr lăi kâo krêuuang láang jaan
I turn on some faucets and water flows into the dishwasher.

เปิด
bpèrt
[to] switch on
คุณช่วยเปิดวิทยุได้ไหม
kun chûuay bpèrt wít-tá-yú dâai măi
Could you switch on the radio?
เปิดเตาอบแล้วปล่อยให้มันร้อน
bpèrt dtao òp láew bplòi hâi man rón
Switch on the oven and let it heat up.

เปิด
bpèrt
[to] unblock
เราต้องเรียกช่างประปาเพื่อเปิดท่อระบายน้ำ
rao dtông rîiak châang bprà-bpaa pêuua bpèrt tôr rá-baai náam
We had to call a plumber to unblock the drains.
คุณจะต้องใช้รหัสเพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณ
kun jà dtông chái rá-hàt pêuua bpèrt toh-rá-sàp kŏng kun
You will need a code to unblock your phone.

เปิดเผย
bpèrt pŏiie
[to] disclose;reveal;divulge
เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น
kăo bpà-dtì-sèt têe jà bpèrt pŏiie kôr moon nán
He refused to disclose that information.

เปิดโอกาส
bpèrt oh-gàat
[to] give an opportunity; give a chance
การประกวดเปิดโอกาสให้ฉันเป็นนักร้อง
gaan bprà-gùuat bpèrt oh-gàat hâi chăn bpen nák róng
The contest gives me a chance to be a singer.

เปิดร้าน
bpèrt ráan
[to] start a shop;set up;found
เธอจะเปิดร้านของเธอในปีหน้า
ter jà bpèrt ráan kŏng ter nai bpee nâa
She will start her shop next year.

เปิดเทอม
bpèrt term
[to] start school
ผู้อำนวยการต้องการเปิดเทอมในเดือนพฤษภาคม
pôo am-nuuay gaan dtông gaan bpèrt term nai deuuan préut-sà-paa kom
A director wants to start school by May.

เปิดฉาก
bpèrt chàak
[to] begin;start;raise the curtain
การแสดงจะเปิดฉากเร็วๆ นี้
gaan sà-daeng jà bpèrt chàak rew rew née
The show is beginning soon.

เปิดบัญชี
bpèrt ban-chee
[to] open an account
ฉันต้องไปที่ธนาคารเพื่อเปิดบัญชี
chăn dtông bpai têe tá-naa-kaan pêuua bpèrt ban-chee
I have to go to the bank to open an account.

เปิดการประชุม
bpèrt gaan bprà-chum
[to] open a meeting; start a meeting
เรากำลังรอให้เขาเปิดการประชุม
rao gam-lang ror hâi kăo bpèrt gaan bprà-chum
We are waiting for him to start the meeting.

เปิดปาก
bpèrt bpàak
[to] speak out; reveal secret; open one’s mouth
เธอไม่เปิดปากพูดอะไรเลย
ter mâi bpèrt bpàak pôot à-rai loiie
She doesn’t speak out about anything.

เปิดตัว
bpèrt dtuua
[to] introduce; launch a product
ไอโฟน 13 จะเปิดตัวในปี 2021
ai-fohn · sìp-săam · jà bpèrt dtuua nai bpee · sŏng-pan-yêe-sìp-èt
The i phone 13 will be launched in 2021.

เปิดใจ
bpèrt jai
[is] open-minded
เธอค่อนข้างเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ter kôn kâang bpèrt jai gìieow gàp rêuuang pêt
She’s quite open-minded about sex.

เปิดเพลง
bpèrt pleng
[to] play music [on the radio or stereo, e.g.]
เขาอยากเปิดเพลงและเต้นรำ
kăo yàak bpèrt pleng láe dtên ram
He wants to play music and dance.

เปิดหูเปิดตา
bpèrt hŏo bpèrt dtaa
[to] look around; explore; widen one’s horizons; seek new experience
คุณควรเปิดหูเปิดตากับประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตของคุณ
kun kuuan bpèrt hŏo bpèrt dtaa gàp bprà-sòp gaan mài mài · nai chee-wít kŏng kun
You should seek new experiences in your life.

If you have any questions about learning Thai, please do not hesitate to contact me via email or leave your comment below the video. If you would like to learn Thai with me, please subscribe or click the bell icon for improving your Thai skills on my channel.

#HowtosayเปิดOpenlikeThainativespeakers #thai #ล่ะ #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #open #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #improve #sentence #phrase #vocabulary #language #languagelearning #words #thailandtravel #please #dailyconversation #livinginthailand #questions #เปิด #turnon #switchon #unblock

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *