Learn Thai EP150 : How to say ปิด[Close] like Thai native speakers #thailand #thai #learnthai #close

Learn Thai EP150 : How to say ปิด[Close] like Thai native speakers #thailand #thai #learnthai #close

ปิด
bpìt
[to] close
เราปิดเวลาบ่าย 2:30 นาที
rao · bpìt · way-laa bàai sŏng săam-sìp ·
naa-tee
We close at 2:30.
เขาปิดประตูแล้ว
kăo bpìt bprà-dtoo láew
He closed the door.
อย่าปิดตาของฉัน
yàa bpìt dtaa-kŏrng chăn
Don’t close my eyes.

หลับ
làp
[to] close your eyes
ฉันหลับตาเพื่อดื่มด่ำกับเสียงเพลง
chăn làp dtaa pêuua dèum-dàm gàp sĭiang pleng
I close my eyes to groove on the music.
ฉันสามารถหลับตาและเล็งปืนแล้วยิงอะไรก็ได้
chăn săa-mâat làp dtaa láe leng bpeun láew ying à-rai gôr dâai
I can close my eyes and point the gun and hit whatever it is.

ปิด
bpìt
[to] turn off
โปรดปิดนาฬิกาปลุก
bpròht bpìt naa-lí-gaa bplùk
Please turn off the alarm clock.
ปิดไฟเมื่อคุณออกไปข้างนอก
bpìt fai mêuua kun òk bpai kâang nôk
Turn off the lights when you leave.

ปิด
bpìt
[to] switch off
อย่าลืมปิดแก๊ส
yàa leum bpìt gáet
Don’t forget to switch off the gas.
เขาปิดทีวี
kăo bpìt tee wee
He switched the TV off.

ดับ
dàp
[to] switch off;turn off
อย่าลืมดับไฟเมื่อคุณออกจากห้อง
yàa leum dàp fai mêuua kun òk jàak hông
Don’t forget to turn off the light when you leave the room.
คุณลืมดับไฟ
kun leum dàp fai
You forgot to turn off the light.

ปิด
bpìt
[to] shut
เธอตะโกนบอกเขาให้ปิดประตู
ter dtà-gohn bòk kăo hâi bpìt bprà-dtoo
She shouted at him to shut the gate.
ได้เวลาปิดร้านแล้วกลับบ้าน
dâi way-laa bpìt ráan láew glàp bâan
It’s time to shut up shop and go home.

หุบ
hùp
[to] shut
กรุณาหุบร่มของคุณ
gà-rú-naa hùp rôm kŏng kun
Please close your umbrella.
หุบปาก ฉันกำลังพยายามคิดอยู่
hùp bpàak · chăn gam-lang pá-yaa-yaam kít yòo
Shut up. I’m trying to think.

ปิด
bpìt
[to] block
อย่าปิดกั้นทางเดินด้วยกล่องเหล่านี้
yàa bpìt gân taang dern dûuay glòng lào née
Don’t block up the corridor with all these boxes.
ถนนถูกหินสไลด์ปิดกั้น
tà-nŏn tòok hĭn sà-lăi bpìt gân
The road was blocked by a rock slide.

ปิดความลับ
bpìt kwaam láp
[to] keep the secret;take it as a secret
คุณต้องปิดความลับนี้ไว้
kun dtông bpìt kwaam láp née wái
You must keep the secret.

ปิดป้าย
bpìt bpâai
[to] put up a sign
ฉันควรปิดป้ายที่ไหนคะ
chăn kuuan bpìt bpâai têe năi ká
Where should I put up a sign?

ปิดภาคเรียน
bpìt pâak riian
school holidays
ฉันเรียนภาษาไทยในช่วงปิดภาคเรียน
chăn riian paa-săa tai nai chûuang bpìt pâak riian
I learn Thai during school holidays.

ปิดข่าว
bpìt kàao
[to] hush news;suppress the news
พวกเขาต้องการปิดข่าว
pûuak kăo dtông gaan bpìt kàao
They want to suppress the news.

ปกปิด
bpòk bpìt
•[to] conceal;hide;cover up
เธอพยายามปกปิดความผิดด้วยการโกหก
ter pá-yaa-yaam bpòk bpìt kwaam pìt dûuay gaan goh-hòk
She tried to cover up her guilt by lying.

ปิดบัง
bpìt bang
[to] hide;conceal
ฉันไม่ปิดบังอะไรจากคุณ
chăn mâi bpìt bang à-rai jàak kun
I conceal nothing from you.

ปิดปากเงียบ
bpìt bpàak ngîiap
[to] say nothing;keep one’s mouth shut
เธอปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรา
ter bpìt bpàak ngîiap gìieow gàp rao
She says nothing about us.

ปิดประชุม
bpìt bprà-chum
[to] close a meeting;terminate a meeting
เขากำลังจะปิดการประชุม
kăo gam-lang jà bpìt gaan bprà-chum
He is going to close a meeting.

ปิดท้าย
bpìt táai
[to] conclude;end;terminate
ก่อนปิดท้าย ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม
gòn bpìt táai · pŏm kŏr kòp kun túk tân têe maa yîiam chom
Before I conclude, I’d like to thank you all for coming.

ปิดล้อม
bpìt lóm
[to] blockade
การปิดล้อมกรุงเบอร์ลินของโซเวียตถูกยกเลิกในปี 2492
gaan bpìt lóm grung ber-lin kŏng soh-wîiat tòok yók lêrk nai bpee sŏng-pan-sèe-rói-gâo-sìp-sŏng
The Soviet blockade of Berlin was lifted in 1949. [BE 2492]

ระบบปิด
rá-bòp bpìt
[to] closed system
ไอ โอ เอส เป็นระบบปิด
ai · oh · èt · bpen rá-bòp bpìt
IOS is a closed system.

ปิดกิจการ
bpìt gìt-jà-gaan
[to] close down;cease operation
ธุรกิจของคุณถูกปิดกิจการลงในปีนี้
tú-rá gìt kŏng kun tòok bpìt gìt-jà-gaan long nai bpee née
Your business is closed down this year.

ปิดประกาศ
bpìt bprà-gàat
[to] post a notice
ฉันจะปิดประกาศเกี่ยวกับเรื่องนี้บนกระดาน
chăn jà bpìt bprà-gàat gìieow gàp rêuuang née bon grà-daan
I’ll post a notice about it on the board.

ปิดบัญชี
bpìt ban-chee
[to] close an account
เธอไปที่ธนาคารเพื่อปิดบัญชี
ter bpai têe tá-naa-kaan pêuua bpìt ban-chee
She went to the bank to close an account.

#howtosayปิดCloselikeThainativespeakers #thai #Englishspeaking #thailand2021 #thailandnews #thailanguage #speakthai #ภาษาไทย #close #conversation #learnthaihappily #thaigrammar #learning #studythaiconversation #studythaiword #studythai #thaitalk #ต่างชาติเรียนภาษาไทย #learnthailanguage #dailythaiconversation #sentence #vocabulary #language #languagelearning #thailandtravel #dailyconversation #livinginthailand #questions #ปิด #turnon #switchoff #block #nativespeaker #shut #thailanguage #learnthai

My e-mail : moneyesy4644@gmail.com

Learn Thai Happily channel : https://www.youtube.com/channel/UCg8fDVBRw3Ip_l9bjA4fbnw/videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *