Thai Word That Makes You Sound Like a Native: ‘Still’ in Thai #LearnThaiOneDayOneSentence

สวัสดีค่ะ /sà-wàt-dee kâ/
In this lesson, you will learn one useful word ‘Still’ and how to use ‘ยัง/yang/’ in Thai language. This word would help you express your emotion and explain a situation better in Thai. Moreover, you will learn how to form various types of Thai sentences from my practical examples.

Online Courses: p.wasineee@gmail.com

Support me ^^
https://www.paypal.me/ThaiLessonByNew?locale.x=th_TH
Thai Account: SCB Bank (Siam Commercial Bank), ACC NO: 992-206341-3, วาสินี (Wasinee)

Follow me ^^
Facebook : https://www.facebook.com/WasineeChannel/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC_WZPWphsvhjszQp6E9U18Q
Instagram: https://www.instagram.com/thai_lessons_by_new/
—————————————————————-
Still
ยัง
/yang/
ยังคง
/yang kong/

1. I still exercise everyday
ผมยังออกกำลังกายทุกวัน
/pŏm yang òk gam-lang gaai túk wan/

2. John is still angry
จอห์นยังโกรธอยู่
/jon yang gròht yòo/

3. He is still waiting for the train
เค้ายังรอรถไฟอยู่
/káo yang ror rót fai yòo/

4. Jane still hasn’t replied to my message
เจนยังไม่ตอบข้อความของฉัน
/jen yang mâi dtòp kôr kwaam kŏng chán/

5. You still don’t know me well enough
คุณยังไม่รู้จักผมดีพอ
/kun yang mâi róo jàk pŏm dee por/

6. Are you still living in the same house?
คุณยังอยู่บ้านหลังเดิมรึเปล่า
/kun yang yòo bâan lăng derm réu bplào/
คุณยังอยู่บ้านหลังเดิมใช่มั้ย
/kun yang yòo bâan lăng derm châi mái/

7. What! Jane’s still dating Boy?
อะไรนะ เจนยังคบกับบอยอยู่เหรอ
/ à-rai ná jen yang kóp gàp boi yòo rĕr/

8. We still don’t know where to go
เรายังไม่รู้ว่าจะไปไหน
/rao yang mâi róo wâa jà bpai năi/

9. He’s so weird, but I still like him
เค้าแปลกมาก แต่ฉันก็ยังชอบเค้า
/káo bplàek mâak • dtàe chán gôr yang chôp káo/

Still
นิ่ง
/nîng/

Still
อยู่กับที่
/yòo gàp têe/

10. Kids can’t sit still for so long
เด็กนั่งนิ่งๆนานๆไม่ได้
/dèk nâng nîng nîng naan naan mâi dâai/
เด็กนั่งอยู่กับที่นานๆไม่ได้
/dèk nâng yòo gàp têe naan naan mâi dâai/

11. Please keep still
กรุณาอยู่นิ่งๆ
/gà-rú-naa yòo nîng nîng/

Practice: He was sick, but he still went to work

Suggested Video: Thai Particles https://youtu.be/bXXhMslfh1c
Enough พอ/por/ https://youtu.be/StwNeS9SQck
But แต่/dtàe/ https://youtu.be/BOAcHypHqOY
Verb to be in Thai https://youtu.be/0QWJeT6CLzg
https://youtu.be/eOXyg-GhELI

#learnThai, #ThaiLesson, #ThaiLanguage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *