Thai Words That You Sound Know: ‘Yet’ in Thai #LearnThaiOneDayOneSentence

สวัสดีค่ะ /sà-wàt-dee kâ/
In this lesson, you will learn three useful Thai words and how to say ‘Yet’ in Thai language. In this lesson, you will learn how to say ‘Yet’ in various types of Thai sentences i.e. Thai questions, negative Thai sentences and complex Thai sentences.

Online Courses: p.wasineee@gmail.com

Support me ^^
https://www.paypal.me/ThaiLessonByNew?locale.x=th_TH
Thai Account: SCB Bank (Siam Commercial Bank), ACC NO: 992-206341-3, วาสินี (Wasinee)

Follow me ^^
Facebook : https://www.facebook.com/WasineeChannel/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC_WZPWphsvhjszQp6E9U18Q
Instagram: https://www.instagram.com/thai_lessons_by_new/
—————————————————————-
Yet
หรือยัง
/rĕu yang/
รึยัง
/réu yang/
ยัง
/yang/

1. Have you eaten yet?
กินข้าวรึยัง
/gin kâao réu yang/

Yes, I have eaten
กินแล้ว
/gin láew/

No, I haven’t eaten yet
ยังไม่ได้กิน
/yang mâi dâai gin/

2. Have you eaten anything yet?
กินอะไรรึยัง
/gin à-rai réu yang/

3. Has Jane gone yet?
เจนไปรึยัง
/jen bpai réu yang/

Yes, Jane’s gone
ไปแล้ว
/bpai láew/

No, Jane hasn’t gone yet
ยังไม่ไป
/yang mâi bpai/

4. Are you ready yet?
พร้อมรึยัง
/próm réu yang/

Yes, I’m ready
พร้อมแล้ว
/próm láew/

No, I’m not ready yet
ยังไม่พร้อม
/yang mâi próm/

5. Have you finished housework yet?
คุณทำงานบ้านเสร็จรึยัง
/kun tam ngaan bâan sèt réu yang/

6. Have they made up yet?
เค้าคืนดีกันรึยัง
/káo keun dee gan réu yang/

7. Did you talk to John yet?
คุยกับจอห์นรึยัง
/kui gàp jon réu yang/

Yet
ยัง
/yang/

8. Jane has not come home yet
เจนยังไม่กลับบ้านเลย
/jen yang mâi glàp bâan loiie/

9. We had not yet decided where to go
เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปไหน
/rao yang mâi dâai dtàt sĭn jai wâa jà bpai năi/
Yet
แต่
/dtàe/

10. I am not a writer anymore, yet I still write in my free time.
ฉันไม่ใช่นักเขียนแล้ว แต่ฉันก็ยังเขียนในเวลาว่าง
/ chán mâi châi nák kĭian láew dtàe chán gôr yang kĭian nai way-laa wâang/

11. We are totally different, yet we can get along well
เราต่างกันมาก แต่เราก็เข้ากันได้ดี
/rao dtàang gan mâak • dtàe rao gôr kâo gan dâai dee/

Practice: She hasn’t phoned me back yet
Has it stopped raining yet?

Suggested Video: Still https://youtu.be/C2Y_FXBMCiw
But แต่/dtàe/ https://youtu.be/BOAcHypHqOY

#learnThai, #ThaiLesson, #ThaiLanguage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *